Reyka Vodka's "Made of Iceland"

Reyka Vodka. Not just made in Iceland, made OF Iceland.